kennysjournal.kazelog.jp > kenny's album

なんて名前の・・

なんて名前の・・

裏妙義

新緑の中、裏妙義を散策した時のショットです