kennysjournal.kazelog.jp > kenny's album

クラインマッターホルン

クラインマッターホルン

スイス/ツェルマット

に行くゴンドラの中