kennysjournal.kazelog.jp > kenny's album

Old Ski

Old Ski

街の骨董市で見つめました

ちなみに 160ユーロでした