kennysjournal.kazelog.jp > kenny's album

ダンデジュアン

ダンデジュアン

あまりにも有名な岩稜

一度は登りたいですね